<h2><b>hair&make-up:</b> jazz mang<br><b>photo:</b> damien vignaux<br><b>client:</b> christ</h2> <h2><b>hair&make-up:</b> jazz mang<br><b>photo:</b> ruben riermeier<br><b>client:</b> fräulein magazin</h2>